โรงเรียนวัดโดน

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การใช้ Program SPSS

การใช้โปรแกรม SPSS

1.เปิดโปรแกรม
2.มุมซ้ายมี 2 หน้า (หน้า 1 Data view หน้า 2 Variable view )
3. เลือก Variable view
4. กำหนดค่า Variable view ในช่อง Name พิมพ์ เพศ กำหนด a คือแบบประเมินด้านที่1 b คือ แบบประเมินด้านที่ 2 c คือ แบบป

 ระเมินด้านที่ 3 และ d คือ แบบประเมินด้านที่ 4
,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3 เรียงจากบนลงล่าง ช่อง width พิมพ์ความกว้างที่ต้องการช่อง decimals จำนวนจุดทศนิยมที่ต้องการ (0,1,2)
ช่อง value คลิกขวา ใส่ค่าเพศ ในช่อง value เพศชาย พิมพ์ 1 เพศหญิง พิมพ์ 2 ส่วนแถว a1,a2....,d3 ในช่อง value ใส่ 1-น้อยที่สุด 2-น้อย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากที่สุด
5.จากกำหนดค่า Data view ข้อมูลที่พิมพ์ จากหน้า Variable view ,a1,a2,a3,a4,
b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3 จะปรากฎที่ตำแหน่งหัวกระดาษโดยเรียงจากซ้ายไปขวา
6.ใส่ข้อมูลใน Data view กรอกข้อมูลรายบุคคลทีละข้อจนครบทุกข้อ หลังจากนั้นกรอกข้อมูลจนครบทุกคนจำนวน 20 คน โดย ช่อง เพศ หากผู้ประเมินเป็นเพศชาย พิมพ์ 1 เพศหญิง พิมพ์ 2
ช่อง a1 หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับปานกลาง ให้พิมพ์เลข 3
ช่อง a2 หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับมาก ให้พิมพ์เลข 4
จนถึง d4 ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(20 คน)
7.การวิเคราะห์ข้อมูล เลือก transform เลือก compute variable - พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
-เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
กดที่ transform เลือก compute variable - พิมพ์หัวข้อ tbใน target variable
-เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
กดที่ transform เลือก compute variable - พิมพ์หัวข้อ tcใน target variable
-เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
กดที่ transform เลือก compute variable -พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable
-เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3 คลิก ok
กดที่ analyze เลือก descriptive statistic เลือก frequencies เลือกหัวข้อเพศ,a1,a2,...d3
คลิก ok แสดงประมวลผล
8.ค่าร้อยละใช้กับ เพศ ตำแหน่ง เงินเดือน
9.ค่าเฉลี่ย ใช้กับ ข้อคิดเห็นแต่ละข้อ
ผลจาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
1. ตอนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย ร้อยละ 60 เพศหญิง ร้อยละ 40
2. ตอนที่ 2 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ
ด้านวิทยากรผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น