โรงเรียนวัดโดน

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โรงเรียนวัดโดน

โรงเรียนวัดโดน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประกาศจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔
มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ได้เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนนักเรียน ๔๒ คน มีข้าราชการครู ๓ คน
อัตราจ้างโครงการคืนครูให้นักเรียน ๒ คน อัตราจ้างโรงเรียนจ้างเอง ๒ คน
ผู้บริหาร นางกิ่งขวัญ สุขสงวน


สภาพชุมชน เป็น ชุมชนชนบท พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม อาชีพทำนาและ ทำสวนปาล์ม
โรงเรียนมีอาคาร(แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ๑ หลัง จำนวน ๔ ห้องเรียน
แบ่งเป็นห้องย่อยได้ ๗ ห้อง เป็น ห้องเรียน ๓ ห้อง ห้องพิเศษ ๔ ห้อง
คือห้องสำนักงาน ห้องพยาบาล ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดและต่อเติมใต้อาคาร
เป็นเวทีและห้องวิทยาศาสตร์ 

จุดแข็ง
นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ปฏิบัติตาม ระเบียบวินัยได้
ผู้ปกครองชุมชนเข้มแข็งให้ความร่วมมืออย่างดี

จุดอ่อน
นักเรียนขาดแหล่งเรียนรู้ ครูไม่ครบชั้น ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้หลากหลาย


แนวทางในการพัฒนา
ภายในปี ๒๕๕๖ โรงเรียนวัดโดน เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนำความรู้ คู่เทคโนโลยี ชุมชนร่วมประสาน บริหารงานอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ
๑. จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒. ส่งเสริมผู้เรียนคุณธรรมนำความรู้ มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. จัดแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอและมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี
๔. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีสุข สนุกกับการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน ทุกขั้นตอนมีแหล่งเรียนรู้ ชุมชนครูร่วมจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์
๓.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม
๓.๒ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณธรรมนำความรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓.๓ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอและมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น