โรงเรียนวัดโดน

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โรงเรียนวัดโดน

โรงเรียนวัดโดน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประกาศจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔
มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ได้เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนนักเรียน ๔๒ คน มีข้าราชการครู ๓ คน
อัตราจ้างโครงการคืนครูให้นักเรียน ๒ คน อัตราจ้างโรงเรียนจ้างเอง ๒ คน
ผู้บริหาร นางกิ่งขวัญ สุขสงวน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน

การทำบล็อก เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เหมาะสำหรับครูใช้ในการจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน 
ใช้ ICT  ประโยชน์  แต่ในเชิงการบริหารใช้เพื่อการบริหารจัดการแต่ถ้าผู้บริหารโรงเรียนใหญ่ๆ
คงไม่มีเวลาในการทำ

ข้อดี
1.  สะดวกในการใช้งาน  มีความหลากหลาย  นำเสนอได้ทั้งfile ภาพ
      file  text และ file video sound etc, 

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การใช้ Program SPSS

การใช้โปรแกรม SPSS

1.เปิดโปรแกรม
2.มุมซ้ายมี 2 หน้า (หน้า 1 Data view หน้า 2 Variable view )
3. เลือก Variable view
4. กำหนดค่า Variable view ในช่อง Name พิมพ์ เพศ กำหนด a คือแบบประเมินด้านที่1 b คือ แบบประเมินด้านที่ 2 c คือ แบบป

ศึกษาดูงานมาเลเซียสิงคโปร์