โรงเรียนวัดโดน

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง


นางกิ่งขวัญ  สุขสงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโดน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราชเขต ๑
การศึกษา ปริญญาโท  (ภาษาอังกฤษ)

ปรัชญา   สิ่งธรรมดาคือสิ่งพิเศษ...

"ปาฏิหารย์ไม่ใช่การเดินบนน้ำหรือบินบนอากาศ
แต่ปาฏิหารย์ คือ การเดินบนผืนดินและ

มีความสุขในทุกย่างก้าว"